Bảo vệ an ninh tư tưởng

Ẩm thực
Rate this post

Khi nói về vị trí, vai trò của văn hóa, văn hóa Việt Nam, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Văn hóa là linh hồn của dân tộc, thể hiện bản sắc của dân tộc, là văn hóa. , dân tộc còn… ”.

Những thách thức trong thời đại kỹ thuật số

Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030 xác định “Phát triển toàn diện con người và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và quốc phòng ”.

Như vậy, có thể khẳng định rằng ở bất kỳ thời đại nào, thời kỳ nào, văn hóa với dân tộc, quốc gia đều có vai trò hết sức quan trọng, là “linh hồn”, là “bản sắc”, là “sức mạnh”. sức mạnh nội sinh ”, là“ động lực ”xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều này đòi hỏi phải xác định rõ văn hóa Việt Nam, có biện pháp xây dựng và bảo vệ nền văn hóa đó.

– 1. ảnh

Đoàn viên, thanh niên có vai trò chủ động, đi đầu trong việc bảo vệ an ninh văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Trong ảnh: Câu lạc bộ nam tính của thanh niên xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Tư tưởng và an ninh văn hóa là sự ổn định và phát triển bền vững của nền văn hóa, tư tưởng theo định hướng xã hội chủ nghĩa, dựa trên chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tư tưởng. Bản sắc văn hóa dân tộc. Đó là sự phát triển bền vững của văn hóa, tư tưởng và truyền thống xã hội chủ nghĩa, bản sắc văn hóa dân tộc, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố lạc hậu, lai căng.

Bảo vệ an ninh tư tưởng, văn hóa là bảo vệ tư tưởng, văn hóa của chế độ xã hội chủ nghĩa, cụ thể là bảo vệ sự phát triển ổn định của tư tưởng, văn hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác. – Lê-nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, bao gồm: bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ truyền thống và bản sắc văn hóa của dân tộc; bảo vệ sự đồng thuận, nhất trí cao về chính trị, tinh thần trong nhân dân; xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; đấu tranh có hiệu quả với các trào lưu tư tưởng, văn hóa phản động, độc hại …

Bảo vệ an ninh văn hóa, văn nghệ là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; trong đó các cơ quan, tổ chức tư tưởng, văn hóa là nòng cốt trong tổ chức xây dựng nền văn hóa dân tộc, cơ quan an ninh là nòng cốt trong bảo vệ, đấu tranh chống phá hoại tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Trong kỷ nguyên số, vấn đề xây dựng và bảo vệ nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đang đứng trước nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn. những thách thức khó giải quyết. Vì vậy, việc bảo vệ an ninh truyền thông và văn hóa hiện đang phải đối mặt với những thách thức cơ bản sau:

Thách thức đầu tiên là các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị phải triệt để sử dụng thành tựu khoa học và công nghệ để gia tăng các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ; chúng kiên trì thực hiện âm mưu, chiến lược “diễn biến hòa bình” thâm độc. Nội dung chống phá trên mọi lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại …, trong đó chúng coi hoạt động phá hoại trên nền tảng truyền thông và văn hóa là một mặt trận quan trọng. Cách thức chủ yếu là sử dụng phương thức truyền thông qua ứng dụng OTT để tạo lập hội, nhóm kín, kết nối, thu hút thành viên; tổ chức các lớp học trực tuyến về “xã hội dân sự”, “dân chủ và nhân quyền”, các phương pháp đấu tranh bất bạo động; tổ chức các diễn đàn tác động, làm chuyển biến tư tưởng của một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Thứ hai, nhiều chương trình, phim của các dịch vụ OTT nước ngoài tràn vào Việt Nam có nội dung phản cảm, vi phạm pháp luật, đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục Việt Nam. Công tác đấu tranh phản bác, ngăn chặn thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch có lúc còn bị động, thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao. Trong khi đó, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật để tạo hành lang pháp lý cho công tác bảo vệ an ninh văn hóa còn gặp nhiều khó khăn …

\N

Đồng thời, thách thức cơ bản thuộc về nguyên nhân chủ quan là do một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và quần chúng chưa có bản lĩnh chính trị vững vàng; chưa thấm nhuần, hiểu sâu chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc; dễ tin vào những quan điểm sai trái thù địch, những thông tin độc hại vô căn cứ, tiếp nhận những quan điểm chính trị không phù hợp, văn hóa lai căng … Từ đó, vô tình trở thành những cánh tay tuyên truyền truyền bá tư tưởng, văn hóa độc hại, phá hoại ANTT mà Đảng và nhân dân ta đang xây dựng.

Tận dụng cơ hội để vượt qua thử thách

Nhận thức rõ vai trò quan trọng, sống còn của công tác bảo vệ an ninh văn hóa, lịch sử; Đứng trước những thời cơ và thách thức to lớn của kỷ nguyên số, chúng ta cần có những giải pháp tổng thể, đồng bộ để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức để bảo vệ tư tưởng, nền văn hóa xã hội chủ nghĩa gắn liền với truyền thống. và bản sắc dân tộc, với các giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, các cơ quan Đảng, Nhà nước cần tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh văn hóa, văn hóa trong tình hình mới: Tiếp tục nâng cao nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và bản sắc văn hóa dân tộc trong nhiều dạng; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của phát triển văn hóa, xây dựng con người trong đổi mới và phát triển bền vững đất nước; xác định phát triển văn hóa, xây dựng con người là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và của cả hệ thống chính trị. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ đo lường hiệu quả trong chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, văn học, nghệ thuật và xuất bản. Đơn vị chuyên trách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; các đơn vị thực thi pháp luật phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng chiến đấu, trao đổi thông tin, kết hợp nhịp nhàng để nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ trong đấu tranh chống các hoạt động chống phá trên không gian mạng …

Tăng cường quản lý các sản phẩm văn hóa thông tin, nhất là các nền tảng OTT xuyên biên giới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; kiên quyết xử lý, yêu cầu gỡ bỏ ngay những nội dung, sản phẩm, thông tin vi phạm; phê phán những văn hóa phẩm có nội dung lạc hậu, không phù hợp … Kiên quyết xử lý nghiêm minh trước pháp luật những đối tượng vi phạm pháp luật trong nước, tạo sức răn đe, tăng tính nghiêm minh của pháp luật. luật. Nhanh chóng hoàn thiện hệ thống pháp luật làm hành lang pháp lý hữu hiệu cho việc bảo vệ an ninh truyền thông và văn hóa.

Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút các tập đoàn, công ty công nghệ tham gia phát triển hệ thống hạ tầng dịch vụ OTT, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật trong việc xây dựng và phát triển sản phẩm số, quảng bá phim, ảnh quảng bá các sự kiện chính trị, lịch sử, truyền thống của dân tộc và các sản phẩm văn hóa trên nền tảng kỹ thuật số. Tăng cường nguồn lực, nhân lực cho mục tiêu tự lực về an ninh mạng, xây dựng ngành an ninh mạng bảo đảm tuyên truyền chính trị, văn hóa trên không gian mạng ở nước ta …

Thứ hai, nâng cao nhận thức của người dân, ý thức và trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc xây dựng và bảo vệ bản sắc văn hóa Việt Nam. Nâng cao cảnh giác, tăng cường tiếp nhận những thông tin tích cực, tạo sức “đề kháng” trước những luận điệu, thông tin độc hại vô căn cứ, tuyên truyền phá hoại, phá hoại nền tảng tư tưởng, văn hóa Việt Nam. khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh trong xã hội, phát huy những giá trị tích cực của thuần phong mỹ tục trong gia đình và xã hội Việt Nam.

Thứ ba, phát huy vai trò tiên phong của đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ an ninh văn hóa: Tích cực học tập nâng cao trình độ để có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức rõ tầm quan trọng của an ninh văn hóa truyền thông và trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ an ninh văn hóa truyền thông. Bảo vệ. Đoàn viên, thanh niên phải là lực lượng tiên phong phát hiện âm mưu, thủ đoạn, nội dung, phương thức phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; nắm vững lý luận để trực tiếp và tổ chức đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái thù địch đó …

Trích tham luận tại tọa đàm “Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa, tư tưởng của tuổi trẻ”

Leave a Reply

Your email address will not be published.