Hãy coi chừng những xuyên tạc về chính sách đất đai!

Ẩm thực
Rate this post

Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước nhân danh chủ sở hữu quản lý và thống nhất quản lý. Nội dung này được đông đảo nhân dân đồng tình, ủng hộ. Bất chấp thực tế đó, các thế lực thù địch, phản động, cực đoan vẫn thường xuyên tuyên truyền những luận điệu sai trái, xuyên tạc chính sách ruộng đất của Việt Nam, âm mưu đi chệch hướng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Điều 53 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản của Nhà nước. Tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước nhân danh chủ sở hữu quản lý và thống nhất quản lý. Từ góc độ lý luận và thực tiễn cho thấy, chế độ sở hữu đất đai ở Việt Nam hiện nay thể hiện tính đúng đắn, phù hợp với điều kiện cụ thể của nước ta cũng như định hướng xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đã áp dụng. Chúng tôi chọn.

Trong thời kỳ quá độ, Việt Nam phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chấp nhận nhiều thành phần kinh tế, nhiều hình thức sở hữu để đáp ứng trình độ lực lượng sản xuất không đồng đều nhằm giải phóng năng lượng. sản xuất và thúc đẩy kinh tế phát triển. Tuy nhiên, ngay từ đầu, mục tiêu phát triển kinh tế của Việt Nam là bảo đảm kết quả tăng trưởng kinh tế vì lợi ích của mọi tầng lớp xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Trong nền kinh tế Việt Nam, sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất chủ yếu giữ vai trò chủ đạo vì nó góp phần tạo nên sự bình đẳng về kinh tế, tạo cơ sở cho mọi người thực hiện quyền bình đẳng và quyền làm việc. bậc thầy của họ về các lĩnh vực khác của cuộc sống. Vì vậy, đất đai với tư cách là một trong những tư liệu sản xuất quan trọng hàng đầu trong phát triển kinh tế thì đất đai cũng thuộc sở hữu toàn dân.

Từ đó có thể thấy, quan điểm Việt Nam phát triển nền kinh tế nhiều thành phần với nhiều hình thức sở hữu thì phải thừa nhận chế độ đa sở hữu về đất đai (tức là thừa nhận sở hữu tư nhân về đất đai). Cũng như nhiều quốc gia trên thế giới, chỉ có thể phù hợp và đảm bảo dân chủ, công bằng là hết sức tùy tiện và phi lý. Ở nhiều nước tư bản hiện nay thực hiện đa sở hữu về đất đai, bao gồm: sở hữu tư nhân, sở hữu tập thể, sở hữu của các cơ quan nhà nước, nhưng phần lớn diện tích đất ở, đất sản xuất, kinh doanh đều thuộc sở hữu tư nhân mà chủ yếu là các nhà tư bản.

Đây là một trong những nguyên nhân khiến khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng và sự chênh lệch xã hội ngày càng sâu sắc ở các quốc gia này. Tất nhiên, theo quy định của pháp luật, khi cần thiết, Nhà nước cũng có thể thu hồi đất của tư nhân để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội hoặc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh. Nhưng Nhà nước tư sản do giai cấp tư sản thành lập và sử dụng để phát huy tối đa các quyền và lợi ích của mình, do đó, nếu có thu hồi, trưng dụng ruộng đất của tư nhân vào bất kỳ mục đích gì thì cũng không nằm ngoài phạm vi bảo hộ và phục vụ tốt hơn cho lợi ích của giai cấp tư sản.

Vì vậy, sở hữu tư nhân và sở hữu đa sở hữu về đất đai không thể trở thành cơ sở bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế cho nhân dân, gắn tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội như chế độ sở hữu công cộng về đất đai, mọi người dân đều là chủ. của đất như ở Việt Nam hiện nay. Điều này có nghĩa là đòi từ bỏ sở hữu toàn dân về đất đai để chuyển sang sở hữu tư nhân hoặc sở hữu nhiều đất là một nỗ lực đòi từ bỏ các mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, chệch hướng chủ nghĩa xã hội, theo ý đồ của các thế lực thù địch.

Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước nhân danh chủ sở hữu quản lý và thống nhất quản lý. Theo đó, Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu, thực hiện vai trò kiểm soát, quản lý và điều tiết các quan hệ đất đai trên cơ sở bảo đảm quyền bình đẳng của mọi người trong việc thực hiện các quyền đối với đất đai. với tư cách là chủ sở hữu thực tế của tài nguyên đất để được hưởng lợi nhiều nhất từ ​​nó một cách công bằng; khắc phục và hạn chế đến mức thấp nhất những tồn tại liên quan đến chênh lệch giàu nghèo, bất bình đẳng về thu nhập từ đất đai. Hơn nữa, việc đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý cũng tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà nước Việt Nam sử dụng nguồn lực này để phục vụ các mục tiêu phát triển. Kinh tế – xã hội.

Như vậy, Nhà nước đại diện chủ sở hữu, thống nhất quản lý đất đai nhằm mục đích để tài nguyên đất được sử dụng hợp lý, có hiệu quả nhất vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. xã hội chủ nghĩa, vì lợi ích của nhân dân. Vì vậy, việc các thế lực thù địch đưa ra luận điệu “quyền sở hữu toàn dân về đất đai ở Việt Nam là thực hiện quyền làm chủ của nhân dân dưới hình thức thực chất là tước bỏ quyền làm chủ của nhân dân trên thực tế là đất đai thuộc sở hữu của nhân dân. quyền sở hữu và quản lý của Nhà nước, cơ quan, tổ chức và nhân dân trong bộ máy Nhà nước ”là một khái niệm sai lệch về mục đích dẫn đến hiểu sai bản chất của đất đai. chế độ sở hữu đất đai ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, với quyền sở hữu toàn dân về đất đai do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, pháp luật Việt Nam, đặc biệt là Luật Đất đai năm 2013 đã tạo cơ sở để phân định rạch ròi. quyền và trách nhiệm của người sử dụng đất (người được giao đất, người thuê đất), đại diện toàn dân thống nhất quản lý đất đai (cơ quan nhà nước các cấp). Cụ thể: Điều 5 Luật Đất đai năm 2013 quy định: Người sử dụng đất bao gồm: tổ chức trong nước; hộ gia đình, cá nhân trong nước; cộng đồng dân cư; cơ sở tôn giáo; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao; người Việt Nam ở nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Điều 7, 8 của Luật Đất đai cũng quy định cụ thể cá nhân nào có đủ tư cách đại diện theo pháp luật trong các giao dịch về đất đai của người sử dụng đất theo quy định tại Điều 5; đồng thời, luật cũng quy định rõ quyền và trách nhiệm của Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai (từ Điều 13 đến Điều 21).

Như vậy, không có chuyện các thế lực thù địch vẫn tuyên bố, xuyên tạc rằng đất đai thuộc sở hữu toàn dân là “mù mờ về mặt pháp lý”, không tìm thấy chủ thể trong các quan hệ pháp luật về đất đai. , nhất là khi xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn, xung đột… về đất đai thì chưa có cơ sở pháp lý để giải quyết đúng đắn, công bằng. Và càng không thể là cần phải chuyển từ sở hữu toàn dân sang sở hữu đa dạng về đất đai, công nhận sở hữu tư nhân để giải quyết tình trạng này.

Ở các nước trên thế giới, khi thực hiện chế độ đa sở hữu về đất đai, thừa nhận sở hữu tư nhân, những tiêu cực, mâu thuẫn, tranh chấp, mâu thuẫn vẫn diễn ra khá phổ biến vì nhiều nguyên nhân. Một phần là do Nhà nước vẫn có quyền thu hồi và trưng dụng đất tư nhân trong những trường hợp cần thiết. Cũng rất dễ làm phát sinh tình trạng lạm quyền, tiêu cực dẫn đến tranh chấp, mâu thuẫn, xung đột về đất đai gây bức xúc trong dư luận. Trên thực tế, ở nhiều nước, chính phủ đã đưa máy ủi đến cưỡng chế giải phóng mặt bằng vì mục tiêu phát triển kinh tế của họ.

Điều này có nghĩa là sở hữu toàn dân không phải là nguyên nhân dẫn đến tình trạng tiêu cực, mâu thuẫn, tranh chấp, mâu thuẫn hay điểm nóng về đất đai ở nước ta hiện nay. Để giải quyết những tiêu cực, bức xúc, tranh chấp, điểm nóng về đất đai, cần bắt đầu từ việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật và các quy định về quản lý, sử dụng đất đai; có các biện pháp tổ chức hữu hiệu hơn là thay đổi chế độ sở hữu.

Có thể thấy, tất cả những chỉ trích đối với chế độ sở hữu toàn dân về đất đai ở Việt Nam hiện nay đều nhằm thu hẹp dần và xóa bỏ dần vai trò của Nhà nước Việt Nam trong quản lý đất đai, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động ruộng đất làm chệch hướng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. quốc gia. Vì vậy, đòi hỏi chúng ta phải tỉnh táo nhận diện, cảnh báo để người dân không bị lôi kéo, cả tin, nghe những thông tin sai lệch liên quan đến đất đai; đấu tranh kịp thời với các luận điệu xuyên tạc quyền sở hữu toàn dân về đất đai.

TS HOÀNG THU TRANG

Nguồn: Báo Nhân dân

Leave a Reply

Your email address will not be published.