Nóng: Thanh tra Chính phủ yêu cầu báo cáo hàng loạt vấn đề xăng dầu

Ẩm thực
Rate this post

Hàng loạt vấn đề sẽ được báo cáo

Thanh tra Chính phủ vừa có Công văn số 1012 gửi Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). thương nhân đầu mối xăng dầu … về việc cử đoàn công tác đến làm việc, thu thập thông tin, tài liệu để thanh tra vào năm 2022.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ yêu cầu các đơn vị nêu trên báo cáo, tổng hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu.Vấn đề xăng dầu “nóng” nhiều tháng qua về dự trữ, điều hành, cấp phép… Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng đã có công văn yêu cầu nghiên cứu sửa đổi nghị định về kinh doanh xăng dầu.

Các nội dung bắt buộc phải báo cáo như quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu; việc tổ chức và quản lý kinh doanh xăng dầu; thanh tra, kiểm tra và xử lý hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Năm báo cáo theo yêu cầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022.

Cụ thể, yêu cầu Bộ Công Thương báo cáo việc xây dựng và công bố công khai Quy hoạch thương nhân kinh doanh xăng dầu; Quy hoạch phát triển hệ thống cảng đầu mối xăng dầu, dự trữ lưu thông chiến lược, … Các quy hoạch đã được phê duyệt, việc công khai, kết quả thực hiện quy hoạch, những tồn tại, hạn chế. Và lý do…

Về công tác tổ chức, quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, Thanh tra Chính phủ yêu cầu báo cáo quy trình cấp Giấy phép kinh doanh xăng dầu đối với cơ sở kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu; Sản xuất, pha chế xăng dầu; Dự trữ xăng dầu … làm rõ tổng số đơn vị được cấp phép, trách nhiệm của từng đơn vị trong việc đảm bảo nhu cầu cung ứng xăng dầu trên thị trường và khi Nhà nước yêu cầu.

Bộ Công Thương cũng được yêu cầu báo cáo về công tác quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu như quy trình kiểm tra, thử nghiệm, quản lý chất lượng, khối lượng xăng dầu …;

Đồng thời, báo cáo nhu cầu, kế hoạch, sản lượng và tiến độ nhập khẩu hàng năm cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu; Kế hoạch sản xuất, sản lượng sản xuất, pha chế xăng dầu hàng năm …

Về dự trữ xăng dầu, yêu cầu cơ quan kiểm tra báo cáo tổng số cơ quan, tổ chức được giao dự trữ xăng dầu (dự trữ lưu thông, dự trữ quốc gia), nêu rõ chức trách, nhiệm vụ cụ thể. ; Cơ sở hạ tầng lưu trữ; Quy trình tồn trữ xăng dầu, quy trình xuất, cấp xăng dầu; Khối lượng xăng dầu dự trữ, thời gian dự trữ xăng dầu … thuộc trách nhiệm của các đơn vị tham gia dự trữ xăng dầu khi Nhà nước có yêu cầu để đảm bảo cung cầu trên thị trường.

Làm rõ hoạt động của quỹ bình ổn xăng dầu

Quá trình trích, sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu cũng phải báo cáo. Đó là những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; Việc niêm yết giá xăng dầu công khai, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Ngoài ra, tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát đã thực hiện, tổng hợp số liệu, kiến ​​nghị, kết quả thực hiện các kết luận, kiến ​​nghị xử lý… cũng được yêu cầu làm rõ.

Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại các Nghị định 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Nghị định 95 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 83 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị các Bộ: Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ căn cứ trách nhiệm quy định tại Nghị định số 83 và Nghị định số 95 báo cáo các nội dung sau: Việc xây dựng, ban hành kế hoạch, quyết định về phân công tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ.

Tham mưu theo thẩm quyền cho cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách, quy định pháp luật để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Việc ban hành các chính sách, quy định pháp luật theo thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả hoạt động hàng năm; tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

Công tác tự kiểm tra và thanh tra, xử lý sau thanh tra đối với nhiệm vụ được giao: Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra đã thực hiện; tồn tại hạn chế, vi phạm được phát hiện sau thanh tra, kiểm tra; các biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến ​​nghị cấp có thẩm quyền xử lý …

Leave a Reply

Your email address will not be published.