Tập trung triển khai các nhiệm vụ về dân số, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022

Ẩm thực
Rate this post

Theo đó, nhiệm vụ chung là tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 46 / KH-UBND về thực hiện Quyết định số 06 / QĐ-TTg ngày 6-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng của dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 ”(sau đây gọi tắt là Đề án 06). Quán triệt, tuyên truyền, đề nghị toàn thể Đảng viên, cán bộ, công nhân viên, người thân, tiên phong, gương mẫu đi đầu trong việc tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến, ít nhất 25 dịch vụ công thiết yếu.

Đồng thời kêu gọi sự chung tay, góp sức của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn để bố trí máy tính, đường truyền, tạo điểm truy cập miễn phí cho người dân, nhất là những người yếu thế. chính sách và những người yếu thế được tiếp cận internet được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch 46.

Để thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu thuộc Đề án 06 / CP, trên cơ sở hướng dẫn của các Bộ, ngành, Văn phòng UBND Thành phố, Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Tài chính. Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố, Điện lực Đà Nẵng, Cục thuế Đà Nẵng, UBND các quận, huyện có trách nhiệm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện. 25 dịch vụ công thiết yếu theo Phụ lục I của Đề án 06 / CP phục vụ người dân và doanh nghiệp, đảm bảo các dịch vụ công thiết yếu này được giải quyết trên môi trường mạng phải có sự thay đổi theo hướng ngày càng cao.

Các sở, ngành, địa phương đánh giá từng dịch vụ công của từng cấp, từng địa phương, cụ thể: hiện trạng, hạ tầng đường truyền, máy tính, phần mềm, nhân lực … qua đó, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để có kế hoạch bố trí nguồn lực để đáp ứng việc thực hiện.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai kết nối, tích hợp, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu với công cổng dịch vụ. nước phục vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện dịch vụ công; rà soát, ban hành quy chế tổ chức kết nối, chia sẻ dữ liệu phân cấp quản lý để đảm bảo việc đối chiếu, hoàn trả phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia cho người dân và doanh nghiệp.

UBND Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính căn cứ hướng dẫn của các Bộ, ngành nghiên cứu, tham mưu đề xuất bổ sung nguồn ngân sách nhà nước, chủ động bố trí vốn để thực hiện các nhiệm vụ của Dự án. các dự án trong tổng mức vốn được cấp có thẩm quyền giao, rà soát, đề xuất cắt giảm các dự án đầu tư chuyển đổi số kém hiệu quả, trùng lặp, loại bỏ công nghệ lạc hậu, đẩy mạnh triển khai các phương tiện chuyển đổi số. cơ sở dữ liệu dùng chung, đặc biệt là cơ sở hạ tầng. Các sở, ngành, địa phương bố trí đủ nhân lực, nhất là nhân lực có trình độ công nghệ thông tin để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

UBND Thành phố giao Công an Thành phố căn cứ chỉ đạo của Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành các địa phương trong việc thực hiện kiểm tra an ninh trật tự. an ninh, an toàn thông tin cho Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh phục vụ kết nối, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cung cấp căn cước công dân điện tử và cấp Thẻ Căn cước công dân (CCCD) để thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Hướng dẫn nội dung công việc để Tổ công tác Đề án 06 / CP các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả theo yêu cầu tại Quyết định số 06 / QĐ-TTg ngày 06/01/2022 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 104 / CĐ- TTg ngày 29/01/2022.

Công an thành phố có trách nhiệm tổ chức cấp CCCD gắn với định danh điện tử cho công dân cùng với các tiện ích khác. Thường xuyên làm sạch dữ liệu đảm bảo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống” để phục vụ việc kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sở Y tế căn cứ chỉ đạo của Bộ Y tế kịp thời hướng dẫn các nội dung công việc để Tổ công tác các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các yêu cầu tại Quyết định số 06 / QĐ-TTg ngày 06/01/2022. và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 104 / CĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2022. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh rà soát, sử dụng thẻ CCCD thay cho bảo hiểm y tế. Đồng thời, khẩn trương chủ động phối hợp, tích hợp và triển khai ứng dụng định danh điện tử VNEID.

UBND TP giao Sở Y tế tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Công văn số 931 / BYT-BH ngày 28/02/2022 của Bộ Y tế, theo đó, công dân chỉ cần sử dụng thẻ CCCD với chip dần dần. để thay thẻ bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh. Triển khai việc thu thập thông tin hồ sơ sức khỏe của công dân để sử dụng và kết nối, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên Hệ thống phục vụ công tác dân vận theo Nghị quyết số 128 / NA-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ. Chính phủ đã ban hành một quy định tạm thời để “thích ứng một cách an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, cấp giấy thông hành vắc xin đi nước ngoài.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố làm việc với các doanh nghiệp viễn thông di động để kết nối cơ sở dữ liệu thông tin cho thuê. Phủ sóng tập trung các doanh nghiệp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm kiểm tra, chia sẻ thông tin thuê bao di động, giải quyết tình trạng sử dụng SIM sai thông tin. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các nhà mạng đăng ký sim chính chủ để đảm bảo quyền lợi của người dân theo quy định của pháp luật dân sự và hình sự, phối hợp với Công an Thành phố làm sạch dữ liệu thông tin thuê bao di động. .

Bên cạnh đó, chỉ đạo các nhà mạng hỗ trợ gửi tin nhắn tuyên truyền, OTP phục vụ triển khai Đề án 06, nhất là 25 dịch vụ công thiết yếu, đặc biệt trong năm 2022 khi Bộ Công an ban hành định danh điện tử, nhà mạng miễn phí OTP. Chủ trì, chỉ đạo các đơn vị liên quan bàn giao toàn bộ mã nguồn, bộ cài, cơ sở dữ liệu và các tài liệu liên quan của Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 cho Sở Y tế. Cung cấp thông tin theo yêu cầu về nguồn lực, hạ tầng công nghệ thông tin, phối hợp lập kế hoạch, hỗ trợ Sở Y tế cài đặt, vận hành nền tảng quản lý chủng vi khuẩn COVID-19 trên hạ tầng mới.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm thường xuyên rà soát, đánh giá hiện trạng để đảm bảo hạ tầng, đường truyền phục vụ yêu cầu kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. với các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ chuyển đổi số; hỗ trợ các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện về chuyên môn, cơ sở hạ tầng kỹ thuật đảm bảo thực hiện Đề án.

Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc triển khai Đề án 06, đặc biệt là quy trình thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu trên Cổng dịch vụ công quốc gia. … để cán bộ, công nhân viên và nhân dân nắm bắt, thực hiện.

UBND các huyện có trách nhiệm chỉ đạo Tổ công tác thực hiện Đề án 06 / CP cấp huyện, cấp xã đẩy mạnh thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu (trong đó huyện trực tiếp giải quyết 13 thủ tục). ; thu thập, cập nhật đầy đủ dữ liệu tiêm chủng, dữ liệu hộ tịch, lập danh sách, bổ sung chuyển lực lượng Công an phường, xã cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các phường, xã đánh giá các nhóm công dân trên địa bàn được hưởng chế độ an sinh xã hội trên cơ sở dịch vụ công (tử tuất, thất nghiệp …) và đề xuất giải pháp. . kết nối dữ liệu, kết nối dữ liệu liên quan. Tổ chức điều tra cơ bản: hộ nghèo, người cao tuổi, người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách vay vốn, tín chấp, trích bảo hiểm lồng ghép; mức độ hiểu biết của công dân trên địa bàn về công nghệ, nhu cầu sử dụng các dịch vụ công thiết yếu trên địa bàn để tập trung vào loại hình dịch vụ công đó.

Đồng thời, rà soát nhóm công dân có nhu cầu vay vốn, tiếp cận ngân hàng để hạn chế tối đa tình trạng tín dụng đen. Chỉ đạo Phòng Lao động tổng hợp danh sách công dân được hưởng trợ cấp thường xuyên (hộ nghèo, người có công ..) chuyển đến Công an quận, huyện để phân loại theo địa bàn thường trú của công dân và gửi lại. . đối với Koan các phường, xã cập nhật vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

UBND các phường, xã chỉ đạo Tổ công tác thực hiện Đề án 06 / CP ở cấp xã, tổ dân phố, thôn tăng cường tuyên truyền bằng các hình thức (mạng xã hội, kênh truyền thanh, họp chi bộ, tổ dân phố, báo chí). ngã …) để người dân trên địa bàn nắm bắt được tiện ích của các dịch vụ công, đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu. Đánh giá nhóm công dân trên địa bàn được hưởng ASXH trên cơ sở dịch vụ công (người chết, người thất nghiệp …) và đề xuất giải pháp kết nối dữ liệu, dữ liệu liên quan.

UBND các phường, xã có trách nhiệm điều tra cơ bản: hộ nghèo, người cao tuổi, người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách vay vốn, tín chấp, trích bảo hiểm lồng ghép; mức độ hiểu biết của công dân trên địa bàn về công nghệ, nhu cầu sử dụng các dịch vụ công thiết yếu trên địa bàn để tập trung vào loại hình dịch vụ công đó. Rà soát nhóm công dân có nhu cầu vay vốn, tiếp cận ngân hàng để hạn chế tối đa tín dụng đen.

BÌNH YÊN

Leave a Reply

Your email address will not be published.