Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hải quan phục vụ chuyển đổi số

Ẩm thực
Rate this post

Để triển khai Đề án chuyển đổi số trong toàn ngành, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, đơn vị trực thuộc xây dựng Đề án chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số. chủ trì triển khai kế hoạch chuyển đổi số tại đơn vị.

Với mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động hải quan một cách toàn diện, đồng bộ với chuyển đổi số phục vụ doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các Bộ, ngành trong việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa quốc gia. Cơ chế một cửa ASEAN nhằm thực hiện mục tiêu 100% thủ tục hải quan được thực hiện hoàn toàn trên môi trường trực tuyến.

Đến năm 2025, hoàn thành Hải quan số, thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong quản lý nhà nước về hải quan bằng hệ thống CNTT có mức độ hội nhập cao, thông thoáng, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. kinh tế, đáp ứng toàn diện nhu cầu xử lý tự động mọi hoạt động nghiệp vụ hải quan; thực hiện thủ tục hải quan mọi lúc – mọi nơi – trên mọi phương tiện và có nhu cầu khai thác thông tin, sử dụng thông tin.

Định hướng đến năm 2030 sẽ hoàn thiện mô hình Hải quan thông minh. Toàn bộ chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan được chuyển thành dữ liệu điện tử, tiến tới số hóa.

Các cảng, cửa khẩu quốc tế trọng điểm được triển khai hệ thống quản lý, giám sát hàng hóa tự động; 100% hồ sơ kiểm soát hải quan cơ bản được số hóa …

Theo đó, đến năm 2025, Tổng cục Hải quan sẽ tập trung thực hiện một số nội dung, đó là: Hoàn thiện thiết kế lại tổng thể hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện nghiệp vụ hải quan theo hướng Hải quan số. và đáp ứng các yêu cầu về bảo mật thông tin hệ thống.

Cùng với việc triển khai đồng bộ chuyển đổi số trong Cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN, thủ tục hải quan được thực hiện giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp xuất nhập khẩu hoàn toàn trên môi trường số; quản lý tự động hoạt động hải quan trên môi trường số trong toàn bộ quá trình thực hiện thủ tục hải quan; đảm bảo việc quản lý xuyên suốt từ đầu đến cuối đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh,

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN đảm bảo đồng bộ với chuyển đổi số đối với hoạt động hải quan và doanh nghiệp theo hướng số hóa và giải quyết thủ tục hành chính tập trung. của các Bộ, ngành đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; mở rộng số lượng thủ tục hành chính của các bộ, ngành;

Kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa cơ quan Hải quan và: Các Bộ, ngành; các cơ quan chức năng thuộc và trực thuộc các Bộ, ngành; các đơn vị quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh; các bên liên quan. Đồng thời triển khai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hải quan.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan sẽ tập trung chuyển đổi số để phục vụ doanh nghiệp xuất nhập khẩu và quản lý nội bộ; phát triển các hệ thống nền tảng đáp ứng yêu cầu triển khai hệ thống kết nối, chia sẻ mã số Hải quan để chia sẻ dữ liệu Hệ thống thông tin nội ngành theo mô hình chia sẻ, kết nối tập trung; xây dựng các dịch vụ nền tảng để triển khai chính phủ điện tử cho cơ quan hải quan và hoàn thiện nền tảng cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Tổng cục Hải quan cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ Công nghiệp 4.0 trong quản lý nhà nước hải quan về AI, IoT, Big Data,… tạo bước đột phá về thu. , quản trị, lưu trữ, xử lý, phân tích dữ liệu và cơ sở dữ liệu tập trung của ngành hải quan; đồng thời xây dựng, triển khai mô hình phân tích dữ liệu khoa học phục vụ hiệu quả công tác nghiệp vụ cũng như quản lý, điều hành các cấp thông qua hệ thống công nghệ thông tin hải quan tích hợp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.