Lộ diện các tỉnh, thành phố được khen thưởng vượt thu ngân sách và tái đầu tư

Ẩm thực
Rate this post

Theo Quyết định 807 / QĐ-TTg, mức bổ sung cho các địa phương thưởng vượt thu, tái đầu tư là 9.494 tỷ đồng.

Thưởng vượt thu cho 12 địa phương có số thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2021 vượt dự toán 4.802 tỷ đồng.

Tỉnh Quảng Ninh (289 tỷ đồng); Tỉnh Hải Dương (19 tỷ đồng); Tỉnh Hưng Yên (46 tỷ đồng); Tỉnh Bắc Ninh (110 tỷ đồng); Tỉnh Quảng Nam (80 tỷ đồng); Tỉnh Quảng Ngãi (155 tỷ đồng); Tỉnh Đồng Nai (1.000 tỷ đồng); Tỉnh Bình Dương (699 tỷ đồng); Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (119 tỷ đồng); Thành phố. Hà Nội (1.000 tỷ đồng); Thành phố. TP.HCM (1.000 tỷ đồng); Thành phố. Hải Phòng (285 tỷ đồng).

Đầu tư hoàn vốn cho 4 địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội và Nghị định của Chính phủ là 4.692 tỷ đồng.

Thành phố. Hải Phòng (1.500 tỷ đồng); Thành phố. Hà Nội (2.000 tỷ đồng); Thành phố. TP.HCM (654 tỷ đồng); Thành phố. Đà Nẵng (538 tỷ đồng).

Ngoài ra, Quyết định còn bổ sung ngân sách cho Quân đội, Công an và hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Bố trí bổ sung 19.302,875 tỷ đồng vào dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 từ nguồn tăng, giảm và tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 để:

Bổ sung quỹ dự phòng tài chính của ngân sách trung ương là 1.000 tỷ đồng.

Bổ sung cho các địa phương để hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Nghị quyết số 43/2022 / QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội là 6.600 tỷ đồng.

Bổ sung cho Bộ Quốc phòng theo nguồn thu tiền sử dụng đất quốc phòng đã nộp ngân sách nhà nước năm 2021 để xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, nâng cao năng lực sản xuất cho các doanh nghiệp quốc phòng là 500 tỷ đồng.

Kinh phí bổ sung cho Bộ Công an để sản xuất 30 triệu thẻ căn cước công dân có gắn chíp là 1.141,875 tỷ đồng.

Bổ sung cho tỉnh Tiền Giang mức hỗ trợ giảm thu ngân sách địa phương năm 2021 là 567 tỷ đồng.

Bộ Tài chính căn cứ quy định tại Quyết định số 08/2022 / QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 791 / QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ và thực tế tình hình. thực hiện các chính sách của địa phương, giải quyết cụ thể việc hỗ trợ của ngân sách Trung ương từ nguồn kinh phí trên cho từng địa phương; tổng hợp kết quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để báo cáo các cơ quan của Quốc hội và Quốc hội theo quy định.

Các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được bổ sung vốn và kinh phí nêu trên có trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn và kinh phí được bổ sung đúng mục đích, đúng đối tượng. và phù hợp với quy định của pháp luật.

https://cafef.vn/lo-dien-cac-tinh-thanh-pho-duoc-thuong-vuot-thu-ngan-sach-va-dau-tu-tro-lai-20220713095019217.chn

Leave a Reply

Your email address will not be published.